Нэгдсэн эмнэлэгт ашиглаж буй орчин үеийн тоног төхөөрөмжийн танилцуулга. 5. Тархины цахилгаан бичлэг

A- A A+
Нэгдсэн эмнэлэгт ашиглаж буй орчин үеийн тоног төхөөрөмжийн танилцуулга.  5. Тархины цахилгаан бичлэг

Тархины цахилгаан бичлэгээр (электроэнцефалограмм = ЭЭГ) тархины эд эсээс үүсэх цахилгаан потенциалыг бүртгэнэ. Уг шинжилгээ нь тархины суурь идэвхжилийн тухай мэдээлэл, ерөнхий болон голомтот өөрчлөлт, мөн эпилепсийн уналт таталтын өөрчлөлт зэргийг илрүүлнэ.